PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LA SC Z TOUR SRL

 

Protecția datelor cu caracter personal la SC Z TOUR SRL are drept preocupare centrală și constantă aceea de a asigura clienților, colaboratorilor, partenerilor și angajaților SC Z TOUR SRL, precum și oricăror altor tipuri de persoane vizate,  drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în spiritul Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, ale Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Constituției României. Cum Protecția datelor cu Caracter Personal este un drept fundamental SC Z Tour SRL își asumă obligația morală și legală de a asigura acest drept tuturor persoanelor care-i încredințează datele cu caracter personal.

Pentru a asigura persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal securitatea acestor date, SC Z Tour SRL implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană, română și internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate cuprinde:

1. Prezentarea SC Z Tour SRL ca operator de date cu caracter personal

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează Z Tour SRL?

3. Care sunt categoriile de persoane cărora SC Z Tour SRL le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

4. Prelucrează SC Z Tour SRL date cu caracter personal ale minorilor?

5. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către SC Z Tour SRL ?

6. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de SC Z Tour SRL ?

7. Care sunt destinatarii și terții cărora SC Z Tour SRL  le poate transfera date cu caracter personal?

8. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

9. Face SC Z Tour SRL transferuri de date cu caracter personal în afara României?

10. Dispune SC Z Tour SRL de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

11. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

12. Care este modalitatea de exercitare a drepturilor, de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri?

 

1. Prezentarea SC Z Tour SRL ca operator de date cu caracter personal

SC Z Tour SRL este o firmă de turism înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din România cu numărul umar de înregistrare la Registrul Comertului: J12/283/2002, având licența de turism 1349 din 05.03.2019.

SC Z Tour SRL are personalitate juridică şi este apolitică. Aceasta a fost înființată în anul 2002. Sediul Social al Z Tour SRL este în Romania, Cluj-Napoca Str. Anatole France Nr. 62, cod postal  400463.

SC Z Tour SRL organizează sejururi, circuite, croaziere, city break-uri, sejururi la ski, spa & balneo și vacanțe în România și în întreaga lume, oferte de grup sau individuale, pentru clienți persoane fizice sau juridice. În scopul facilitării sejururilor și călătoriilor, SC Z Tour SRL comercializează și bilete de avion și polițe de asigurare de călătorie și de viață. Pe lângă acesta activități care presupun prelucrarea de date cu caracter personal, SC Z Tour SRL mai comercializează și polițțe de asigurare a locuințelor precum și asigurări de răspundere civilă auto (RCA). SC Z Tour SRL are și calitatea de partener de practică de specialitate pentru elevi și studenți.

Structura SC Tour SRL cuprinde: 2 puncte de lucru în care se desfășoară activități specific obiectelor de activitate autorizate: Activități ale tur operatorilor, alte forme de învățământ, asigurări. Acestea sunt locate în Cluj-Napoca Str. Anatole France Nr. 62, cod postal  400463 și în Cluj-Napoca, Str. Al Vaida Voievod Nr 53b, Iulius Mall, Parter 400436.

SC Z Tour SRL este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din GDPR și efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. În funcție de scopul prelucrării SC Z Tour SRL informează persoanele vizate asupra tipurilor de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal. Informările privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal pe categorii de persoane vizate sunt disponibile în punctele de lucru ale SC Z Tour SRL sau sunt transmise prin serviciul de mesagerie electronică al societății.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, SC Z Tour SRL are în centrul preocupărilor sale respectarea tuturor principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art 5 din GDPR:

    (a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență). Explicație: Informarea privind PDCP asigură legalitatea, echitatea și transparența. Aceasta este pusă la dispoziția tuturor persoanelor vizate în format online – e-mail (anterior furnizării datelor cu caracter personal) și letric în punctele de lucru;

(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Explicație: În Informarea privind PDCP sunt trecute explicit scopurile în care sunt prelucrate DCP, mijloacele de prelucrare, temeiurile legale,  durata de păstrare;

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”). Explicație: Documentele completate de către persoanele vizate vor conține doar datele necesare bunei desfășurări a activităților specifice: încheierea unui contract de turism/ bon de comandă, emiterea unei facturi fiscale, etc.  Nu se vor solicita date care nu sunt necesare sau care nu sunt înscrise în bazele legale ale activităților specifice;

d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate"). Explicație: se va oferi tot concursul pentru corectarea și completarea fără întârziere a datelor furnizate de către persoanele vizate la cererea acestora sau din proprie inițiativă. Datele vor fi șterse imediat ce legea o impune – conform termenului de păstrare incluse în Nomenclatorul Arhivistic al SC Z Tour SRL confirmat de Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale;

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ("limitări legate de stocare"); Explicație: datele vor fi păstrate în sistemele informatice și letric în formate care permit identificarea persoanelor fără a exceda scopului prelucrării conform perioadei stabilite prin Nomenclatorul arhivistic. Pe toată perioada vor fi instituite măsuri de securitate adecvate;

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a DCP, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”). Explicație: Vor fi respectate toate măsurile de securiate fizică, a informațiilor, a personalului, a documentelor, informatice și a comunicațiilor pe care fiecare angajat este dator să le adopte conform reglementărilor naționale și ale SC Z Tour SRL.

În vederea respectării principiilor mai sus prezentate SC Z Tour a instituit măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal. În asigurarea conformării cu GDPR, SC Z Tour SRL pune în centrul preocupărilor sale protejarea drepturilor persoanelor vizate care ne încredințează datele cu caracter personal.

 

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează SC Z Tour SRL?

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) precizează la art 4 pct 1 că: „datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Datele cu caracter personal colectate de SC Z TOUR SRL sunt necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și derulării activităților specifice pe care SC Z TOUR SRL le desfășoară. Solicitarea acestor categorii de date cu caracter personal are la bază  necesitatea respectării unor prevederi legale de către SC Z Tour SRL sau derularea unor contracte/solicitări de oferte în favoarea clienților. Pe lângă datele solicitate ca urmare a unei obligații legale la acre se supune SC Z Tour SRL, solicităm anumite date cu caracter personal în baza consimțământului/acordului informat al clienților în vederea derulării unor campanii de promovare sau ofertare (marketing).         

În Informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și în Consimțămintele informate sunt prezentate detaliat tipurile de date, actele/documentele pe care sunt înscrise, scopurile folosirii acestor date, temeiurile legale și termenele de păstrare. Aceste Informări și Consimțăminte sunt făcute pe categorii de persoane vizate.

Mai jos sunt prezentate generic tipurile de date cu caracter personal pe care le solicită SC Z TOUR SRL în general persoanelor vizate. Acestea diferă funcție de categoria de persoane vizate (angajați/clienți/colaboratori/furnizori, etc):

-  date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, fax, mobil), identificator online, etc: sunt necesare pentru angajare, încheierea unui contract, sănătatea și securitatea muncii, corespondență, etc.;

-  date de natură financiară: conturi deschise la instituții financiare, adeverințe etc; acestea sunt folosite la: plățile drepturilor financiare, plățile contractelor turistice, alte plăți; 

- date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate care intră în sediile SC Z TOUR SRL: sunt necesare pentru a îndeplinii condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor (conform Legii 333/2003, HG 301/2003);

- adrese electronice de identificare: adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai hub-urilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina website-ului SC Z Tour SRL – www.ztour-travel.ro); Activitate statistică; Protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite. 

Vezi politica de utilizare a cookies a Z TOUR SRL (https://www.ztour-travel.ro/CookiePolicy?lang=ro);

 

3. Care sunt categoriile de persoane cărora SC Z Tour SRL le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

- turiști;

- colaboratori (persoane fizice);

- angajați;

- prestatori de servicii;

- contractori: furnizori de bunuri și servicii, ofertanți;

- reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor SC Z TOUR SRL (reprezentanți persoane juridice);

- vizitatori: persoane înregistrate de camerele de supraveghere video;

- vizitatori ai website-ului www.ztour-travel.ro;

- persoanele care adresează cereri sau alte petiții;

- participanți la evenimente organizate de SC Z Tour SRL (conferințe, târguri de turism, etc);

- elevi sau studenți care desfășoră practica de specialitate la Z-Tour SRL;

- persoane care desfășoară activități de internship;

- persoane care desfășoară activități de verificare, îndrumare și control la SC Z Tour SRL;

- persoane care încheie o poliță de asigurare.

 

4. Prelucrează SC Z Tour SRL date cu caracter personal ale minorilor?

SC Z TOUR SRL nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor ale minorilor în mod sistematic. Aceste date sunt colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video în baza legislației privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, persoanelor și valorilor, cu ocazia unor vizite ocazionale.

Prelucrăm doar datele cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani furnizate de către reprezentantul legal al minorului. Scopul acestei prelucrări este pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor contractate (serviciilor de turism și călătorie) de către reprezentanții legali ai minorilor.

Website-ul SC Z TOUR SRL nu colectează intenționat informații ale utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică SC Z TOUR SRL cu privire la existența unor astfel de date cu caracter personal, SC Z TOUR SRL va lua toate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor. În cazul în care considerați că prin website-ul SC Z TOUR SRL au fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: office@ztour-travel.ro.

 

5. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către SC Z Tour SRL ?

Conform art 4 pct 2 din GDPR: Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul prelucrării este strâns legat de misiunea generală și specifică a SC Z TOUR SRL - conform obiectelor de activitate și legislației care guvernează domeniile de activitate ale SC Z Tour SRL. De asemenea, datele colectate de sistemul de supraveghere video sunt necesare pentru paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor.

În principal prelucrările de date cu caracter personal se realizează în toate scopurile prevăzute de legislația română și/sau internațională în domeniul turismului sau de legislația subsecventă acesteia.

Dintre scopurile prelucrării enumerăm: derularea activității de consiliere a clienților, derularea activității de ofertare, încheierea contractelor de călătorie (bon de comandă), derularea activităților de resurse umane (pentru angajați), încheierea și derularea contractelor comerciale cu personae juridice, derularea activităților de marketing, încheierea de polițe de asigurare, participarea la cursuri sau practica de specialitate.

Pe larg acestea vor fi prezentate în cadrul Informărilor specifice adresate atât angajaților căt și clienților. În cadrul procesului de informare prealabilă a persoanelor vizate, SC Z TOUR SRL prezintă explicit scopurile prelucrărilor pe categorii de persoane vizate.

 

 

6. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de SC Z Tour SRL ?

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

• ORDONANȚA nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

Alte cadre legale care impun SC Z TOUR SRL prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt legate de funcționarea generală a Z TOUR SRL (legislația în domeniul turismului, a societăților comerciale, legislația muncii, codul fiscal, salarizare, securitatea și sănătatea muncii, paza și protecția, securitatea informatică, etc):

• LEGEA   Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale (republicată)

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

• HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

• LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat prin Legea nr. 131 din 15 iulie 2020

• LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII republicată

• Legea 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, text în vigoare începând cu data de 25 martie 2016

• Legea 481/2004 (*republicată*) - privind protecția civilă*)

• Legea 319/2006 – securitatea şi sănătatea în muncă

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români**), Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 octombrie 2011

• Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN - Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională;

• Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioar

• Regulamentul BNR nr. 6/11.10.2006 - Regulamentul Băncii Naționale Române (BNR) nr. 6/11.10.2006 - privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente;

• Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

• Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

• Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

 

            Pe lângă temeiurile legale care derivă din obligativitatea ca Z TOUR SRL să respecte legile în vigoare, SC Z TOUR SRL poate folosi ca justificare legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Acordul sau Consimțământul persoanelor vizate în cazul în care prelucrarea se bazează pe art 6 pct. 1 lit. a din GDPR: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

7. Care sunt destinatarii și terții cărora SC Z Tour SRL  le poate transfera date cu caracter personal?

           Destinatarii și terții cărora SC Z TOUR SRL le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact: Ministerului Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, firmele de curierat/poștă (pentru corespondența letrică), furnizorilor de servicii turistice, furnizorilor de bilete de avion, brokerilor de asigurări, băncilor cu care angajații și clienții au contracte (pentru intermedierea plății cu cardul), Gateway-ul de plati online securizat (PayU), furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, hosting, administrare site, administare platformă: SC IT ECOSERV SRL, TI Infotech Pvt. Ltd., Tekvo SRL, Mailagent), firmelor de audit,  organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.         

În procesul de transfer SC Z TOUR SRL asigură respectarea tuturor principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 5 din GDPR. Aceste transferuri sunt limitate strict la scop. 

SC Z TOUR SRL a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR. Totodată SC Z TOUR SRL a încheiat acorduri de protecție  a datelor cu caracter personal cu persoanele juridice cu care derulează contracte și în cadrul cărora este oferit accesul la anumite date cu caracter personal.

 

8. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

            Datele cu caracter personal - care au fost sau vor fi solicitate - vor fi furnizate direct de persoana vizată sau de către o persoană împuternicită și vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru. Pentru fiecare categorie de date cu caracater personal este prevăzută perioada de păstrare a acestora. Perioadele de păstrare corespund cu termenii înscriși în Nomenclatorul Arhivistic al Sc Z Tour SRL confirmat de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj. În Informările privind protecția datelor cu caracter personal se specifică acest lucru.

Perioadele pentru care sunt păstrate documentele care conțin date cu caracter personal sunt:

- 50 de ani: documente de personal (fișa postului, etc); salarii

- 30 ani - registru intrări-ieșiri

- 15 ani - fișe individuale de instructaj PSI, SSM, alte instructaje

- 10 ani - contractele de comercializare a serviciilor de călătorie; pentru registrele de contabilitate si documentele justificative pentru inregistrarile din contabilitatea financiara;

- 5 ani - pentru o serie de documente de achiziție și inventariere (chitanțe, bonuri de predare, Chitanțele, borderouri de achiziție, deconturi, decizi de imputare, etc), cereri și adeverințe personal;

- 2 ani – bonurile de comandă (informații precontractuale), condica de prezență.

 

9. Face SC Z Tour SRL transferuri de date cu caracter personal în afara României?

Transferul de date se poate face fie în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emis de Comisia Europeană în baza art. 45 din GDPR care să ateste că statul terț îndeplinește criteriile respective, fie în baza unor garanții adecvate, care pot fi furnizate prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din România (ANSPDCP) și aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare.

Alte transferuri sunt protejate prin clauze incluse în acorduri de protecție a datelor încheiate întreSC  Z TOUR SRL și entitatea către care se transferă datele. Aceste acorduri au clauze care includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate.          

În vederea îndeplinirii scopurilor privind prelucrările de date cu caracter personal SC Z TOUR SRL transferă unele categorii de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA și către alte state în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau înțelegeri administrative la care SC Z TOUR SRL este parte.

Scopul acestor transferuri este facilitarea derulării contractelor turistice și satisfacerea nevoilor clienților/turiștilor SC Z TOUR SRL.

 

10. Dispune SC Z Tour SRL de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

SC Z TOUR SRL a instituit măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal atât pe website-ului Z TOUR SRL www.ztour-travel.ro, pe platformele electronice de rezervare a serviciilor turistice și de călătorie cât și în cadrul societății. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Sunt implementate sisteme de asigurare a securității cibernetice/informatice.

SC Z TOUR SRL dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului www.ztour-travel.ro sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.

SC Z TOUR SRL implementează o procedură de lucru cu mesageria electronică .......@ztour-travel.ro, toți angajații folosind acest sistem de comunicare intra și extra-organizațional. Serviciul de mesagerie electronică are incluse măsuri de asigurare a confidențialității, itegrității, nerepudierii și disponibilității mesajelor transmise. Cu toate acestea, recomandăm oricărui utilizator să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin internet și să își gestioneze acest risc prin adoptarea unui comportament adecvat.

 

Personalul Z Tour SRL este instruit în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, prin sesiuni de instruire colectivă și consiliere individuală la cerere sau dispuse de conducerea societății.

 

 

11. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) - de către SC Z TOUR SRL despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;

dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea SC Z TOUR SRL dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;

dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate – persoana vizată poate solicita SC Z Tour SRL corectarea datelor furnizate SC Z Tour SRL;

dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art 17 din GDPR) - de a obține din partea SC Z TOUR SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Z TOUR SRLare obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;

dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau SC Z Tour SRL nu mai are nevoie de aceste date;

dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);

dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Z Tour SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;

dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv crearea de profiluri (art 22) - care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15/GDPR - vezi capitolul 12).

 

12. Modalitatea de exercitare a drepturilor și de depunere a unei plângeri

Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile dvs. prezentate la capitolul 11 vă invităm să contactați Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al SC Z Tour SRL la adresa de e-mail office@ztour-travel.ro, telefon fix 0040 -364.643.000 tel. Mobil 0040-744.559.348, sau direct la sediul SC Z Tour SRL (Cluj-Napoca, str. Anatole France nr 62).

În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

SC Z Tour SRL, prin intermediul DPO, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul (Z Tour) poate:

- fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

            - fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului (SC Z Tour SRL) îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

De asemenea, Z TOUR SRL are responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.

Dacă petentul s-a adresat SC Z Tour SRL pentru exercitarea drepturilor recunoscute de GDPR și nu s-a primit răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii de către acesta (în mod excepțional perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator) sau petentul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate face plângere pe adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal însoţită de dovezi. Vezi Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018.  anspdcp@dataprotection.ro  sau https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

 

Consimțământul pentru cookie-uri Z-Tour

Pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare, acest website foloseste cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt mici fișiere care sunt utilizate de către website ca să-și amintească informații despre preferințele dvs cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. Prin folosirea cookie-urilor website-ul devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dvs. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati Politica de cookie-uri & Polita de confidentialitate. Continuarea implică acceptarea lor.