PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Protecția datelor cu caracter personal la Z TOUR SRL are drept preocupare centrală și constantă aceea de a asigura clienților, colaboratorilor, partenerilor și angajaților Z TOUR SRL, precum și oricăror altor tipuri de persoane vizate,  drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în spiritul Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, ale Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Constituției României. Cum Protecția datelor cu Caracter Personal este un drept fundamental Z Tour SRL își asumă obligația morală de a asigura acest drept tuturor persoanelor care-și încredințează datele cu caracter personal.

 

Pentru a asigura persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal securitatea acestor date, Z Tour SRL implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană, română și internațională în domeniu.

 

 

1. Prezentarea Z Tour SRL ca operator de date cu caracter personal

 

 

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează Z Tour SRL?

 

 

3. Care sunt categoriile de persoane cărora Z Tour SRL le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

 

 

4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Z Tour SRL ?

 

 

5. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de Z Tour SRL ?

 

 

6. Care sunt destinatarii și terții cărora Z Tour SRL  le poate transfera date cu caracter personal?

 

 

7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

 

 

8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

 

 

9. Face Z Tour SRL transferuri de date în afara României?

 

 

10. Dispune Z Tour SRL de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

 

 11. Prelucrează Z Tour SRL date cu caracter personal ale minorilor?

12. Care este modalitatea de exercitare a drepturilor, de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri?

 1. Prezentarea Z Tour SRL ca operator de date cu caracter personal

 Z Tour SRL este o firmă de turism înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din România cu numărul umar de înregistrare la Registrul Comertului: J12/283/2002, având licența de turism 1349 din 05.03.2019.

 

 Z Tour SRL organizează sejururi, circuite, croaziere, city break-uri, sejururi la ski, spa & balneo si vacanțe în România și în întreaga lume, oferte de grup sau individuale, pentru clienți persoane fizice sau juridice. În scopul facilitării sejururilor și călătoriilor, Z Tour SRL comercializează și bilete de avion și polițe de asigurare de călătorie și de viață. Pe lângă acesta activități care presupun prelucrarea de date cu caracter personal, Z Tour SRL mai comercializează și polițțe de asigurare a locuințelor precum și asigurări de răspundere civilă auto (RCA). Z Tour SRL are și calitatea de furnizor de formare profesională sau organizator de practică de specialitate pentru elevi și studenți.

Z Tour SRL are personalitate juridică şi este apolitică. Aceasta a fost înființată în anul 2002. Sediul Social al Z Tour SRL este în Romania, Cluj-Napoca Str. Anatole France Nr. 62, cod postal  400463.

Structura Z Tour SRL cuprinde: 2 puncte de lucru în care se desfășoară activități specific obiectelor de activitate autorizate: Activități ale tur operatorilor, alte forme de învățământ, asigurări. Acestea sunt locate în Cluj-Napoca Str. Anatole France Nr. 62, cod postal  400463 și în Cluj-Napoca, Str. Al Vaida Voievod Nr 53b, Iulius Mall, Parter 400436.

 Z Tour SRL este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din GDPR și efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. În funcție de scopul prelucrării Z Tour informează persoanele vizate asupra tipurilor de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, Z Tour SRL are în centrul preocupărilor sale respectarea tuturor principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art 5 din GDPR:

  • Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
  • Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
  • Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
  • Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
  • Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
  • Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată)

             În asigurarea conformării cu GDPR, Z Tour SRL pune în centrul preocupărilor sale protejarea drepturilor persoanelor vizate care ne încredințează datele cu caracter personal.

 

  2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează Z Tour SRL? 

             Datele cu caracter personal colectate de Z TOUR SRL sunt necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și derulării activităților specifice pe care Z TOUR SRL le desfășoară. Solicitarea acestor categorii de date cu caracter personal are la bază  necesitatea respectării unor prevederi legale de către Z Tour SRL sau derularea unor contracte în favoarea clienților. Pe lângă datele solicitate ca obligație legală, există situații când Z Tour SRL solicită anumite date cu caracater personal în baza consimțământului/acordului informat al clienților în vederea derulării unor campanii de promovare sau ofertare.          

             REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) precizează la art 4 pct 1 că: „datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 

În Informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și în Consimțămintele informate sunt prezentate detaliat tipurile de date, actele/documentele pe care sunt înscrise, scopurile folosirii acestor date, temeiurile legale și termenele de păstrare. Aceste Informări și Consimțăminte sunt făcute pe categorii de persoane vizate.

Mai jos sunt prezentate generic tipurile de date cu caracter personal pe care le solicită Z TOUR SRL în general persoanelor vizate. Acestea diferă funcție de categoria de persoane vizate (angajați/clienți/colaboratori/furnizori, etc):

-  date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, fax, mobil), identificator online, etc: sunt necesare pentru angajare, încheierea unui contract, sănătatea și securitatea muncii, corespondență, etc

-  date de natură financiară: conturi deschise la instituții financiare, adeverințe etc; acestea sunt folosite la: plățile drepturilor financiare, plățile contractelor turistice, alte plăți.  

- date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate care intră în sediile Z TOUR SRL: sunt necesare pentru a îndeplinii condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor (conform Legii 333/2003, HG 301/2003)

 

  - adrese electronice de identificare: adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai hub-urilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina web a Z Tour SRL): Activitate statistică; Protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite.  Vezi politica de utilizare a cookies a Z TOUR SRL (link)

 

 

 

  3. Care sunt categoriile de persoane cărora Z Tour SRL le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

 


- turiști;

- colaboratori (persoane fizice);

- angajați;

- prestatori de servicii;

- contractori: furnizori de bunuri și servicii, ofertanți;

- reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor Z TOUR SRL (reprezentanți persoane juridice);

- vizitatori: persoane înregistrate de camerele de supraveghere video;

- vizitatori ai website-ului Z Tour;

- persoanele care adresează cereri sau alte petiții;

 

- participanți la evenimente organizate de Z Tour SRL (conferințe, târguri de turism, etc);

 

 

- elevi sau studenți care desfășoră practica de specialitate la Z-Tour SRL;

 

 

- persoane care desfășoară activități de internship;

 

 

- persoane care desfășoară activități de verificare și control la Z Tour SRL;

 

 

- persoane care încheie o poliță de asigurare.

 

 

  4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Z Tour SRL?

 

 Conform art 4 pct 2 din GDPR: Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 Scopul prelucrării este strâns legat de misiunea generală și specifică a Z TOUR SRL - conform obiectelor de activitate și legislației care guvernează domeniile de activitate ale Z Tour SRL. De asemenea, datele colectate de sistemul de supraveghere video sunt necesare pentru paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor.

 În principal prelucrările de date cu caracter personal se realizează în toate scopurile prevăzute de legislația română și/sau internațională în domeniul turismului sau de legislația subsecventă acesteia.

 Dintre scopurile prelucrării enumerăm: derularea activității de consiliere a clienților, derularea activității de ofertare, încheierea contractelor de călătorie (bon de comandă), derularea activităților de resurse umane (pentru angajați), încheierea și derularea contractelor comerciale cu personae juridice, derularea activităților de marketing, încheierea de polite de asigurare, participarea la cursuri sau practica de specialitate.

 Pe larg acestea vor fi prezentate în cadrul Informărilor specifice adresate atât angajaților căt și clienților. În cadrul procesului de informare prealabilă a persoanelor vizate, Z TOUR SRL prezintă explicit scopurile prelucrărilor pe categorii de persoane vizate. 

 

 5. Care este baza/temeiul legală al prelucrărilor făcute de Z Tour SRL?

 

 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

ORDONANȚĂ nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

 

            Alte cadre legale care impun Z TOUR SRL prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt legate de funcționarea general a Z TOUR SRL (legisalția în domeniul turismului, a societăților comerciale, legislația muncii, codul fiscal, salarizare, securitatea și sănătatea muncii, paza și protecția, securitatea informatică, etc):

 

 • LEGEA   Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale (republicată)

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

• HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

• LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat prin Legea nr. 131 din 15 iulie 2020

• LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII republicată 2011, actualizat 2018

• Legea 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, text în vigoare începând cu data de 25 martie 2016

• Legea 481/2004 (*republicată*) - privind protecția civilă*)

• Legea 319/2006 – securitatea şi sănătatea în muncă

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români**), Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 octombrie 2011

• Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN - Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională;

• Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioar

• Regulamentul BNR nr. 6/11.10.2006 - Regulamentul Băncii Naționale Române (BNR) nr. 6/11.10.2006-privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente;

• Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

 

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

            Pe lângă temeiurile legale care derivă din obligativitatea ca Z TOUR SRL să respecte legile în vigoare, Z TOUR SRL poate folosi ca justificare legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Acordul sau Consimțământul persoanelor vizate în cazul în care prelucrarea se bazează pe art 6 pct. 1 lit. a din GDPR: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 

6. Care sunt destinatarii și terții cărora Z TOUR SRL le poate transfera date cu caracter personal?

 

            Destinatarii și terții cărora Z TOUR SRL le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact: Ministerului Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, firmele de curierat/poștă (pentru corespondența letrică), furnizorilor de servicii turistice, furnizorilor de bilete de avion, bokerilor de asigurări, băncilor cu care angajații și clienții au contracte (pentru intermedierea plății cu cardul),

Gateway-ul de plati online securizat (PayU), furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, hosting, administrare site, administare platformă: SC IT ECOSERV SRL, TI Infotech Pvt. Ltd., Tekvo SRL, Mailagent), firmelor de audit,  Organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică. 

   În procesul de transfer Z Tour asigură respectarea tuturor principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 5 din GDPR. Aceste transferuri sunt limitate strict la scop.  

 Z TOUR SRL a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR. Totodată Z Tour a încheiat acorduri de protecție  a datelor cu caracter personal cu persoanele juridice cu care derulează contracte și în cadrul cărora este oferit accesul la anumite date cu caracter personal.

 

  7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

            Datele cu caracter personal - care au fost sau vor fi solicitate - vor fi furnizate direct de persoana vizată sau de către o altă persoană. și vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru. Pentru fiecare categorie de date cu caracater personal este prevăzută perioada de păstrare a acestora. În Informările privind protecția datelor cu caracter personal se specifică acest lucru.

 Perioadele pentru care sunt păstrate documentele care conțin date cu caracter personal sunt:

 - permanent: documente de personal (fișa postului, etc)

  - 50 de ani - pentru statele de salarii

 

  - 30 ani - registru intrări-ieșiri

 

  - 15 ani - fișe individuale de instructaj PSI, SSM, alte instructaje

 

  - 10 ani - pentru registrele de contabilitate si documentele justificative pentru inregistrarile din contabilitatea financiara;

 

  - 5 ani - pentru o serie de documente de achiziție și inventariere (chitanțe, bonuri de predare, Chitanțele, borderouri de achiziție, deconturi, decizi de imputare, etc), cereri și adeverințe personal;

 

- 2 ani - condica de prezență.

   8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

 

 dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) - de către Z TOUR SRL despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;

 

 

 

 

-     dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea Z TOUR SRL dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;

 

 -       dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate;

 

-        dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art 17 din GDPR) - de a obține din partea Z TOUR SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Z TOUR SRLare obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;

-        dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau Z Tour SRLnu mai are nevoie de aceste date;

-        dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);

-        dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Z Tour SRLîntr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;

-        dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

-        dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv crearea de profiluri (art 22) - care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-        dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15/GDPR - vezi capitolul 12.

  9. Face Z TOUR SRL transferuri de date în afara României?

              Transferul de date se poate face fie în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emis de Comisia Europeană în baza art. 45 din GDPR care să ateste că statul terț îndeplinește criteriile respective, fie în baza unor garanții adecvate, care pot fi furnizate prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din România (ANSPDCP) și aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare. Alte transferuri sunt protejate prin garanții incluse în acorduri de protecție a datelor încheiate între Z TOUR SRL și entitatea către care se transferă datele. Aceste acorduri au clause care includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate.

 

            Scopul acestor transferuri este facilitarea derulării contractelor turistice și satisfacerea nevoilor clienților/turiștilor Z TOUR SRL.

            În vederea îndeplinirii scopurilor privind prelucrările de date cu caracter personal Z TOUR SRL transferă unele categorii de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA și către alte state în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau înțelegeri administrative la care Z TOUR SRL este parte.

10. Dispune Z TOUR SRL de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

 Z TOUR SRL a instituit măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal atât pe website-ului Z TOUR SRL, pe platformele electronice de servicii turistice și de călătorie cât și în cadrul societății. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Sunt implementate sisteme de asigurare a securității cibernetice/informatice. 

 

Z TOUR SRL dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.

Z TOUR SRL implementează o procedură de lucru cu mesageria electronica, toți angajații folosind acest sistem de comunicare intra și extra-organizațional. Serviciul de mesagerie electronică are incluse măsuri de asigurare a confidențialității, itegrității, nerepudierii și disponibilității mesajelor transmise. Cu toate acestea, recomandăm oricărui utilizator să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin internet și să își gestioneze acest risc prin adoptarea unui comportament adecvat.

Personalul Z Tour SRL este instruit în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, prin sesiuni de instruire colectivă și consigliere individuală la cerere sau dispuse de conducerea societății.

11. Prelucrează Z TOUR SRL date cu caracter personal ale minorilor?

 

Z TOUR SRL nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor ale minorilor în mod sistematic. Aceste date sunt colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video în baza legislației privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, persoanelor și valorilor, cu ocazia unor vizite ocazionale.

Prelucram doar datele cu caracter personal ale persoanelor cu varsta sub 18 ani furnizate de  reprezentantul legal. Scopul acestei prelucrări este pentru desfasurarea in conditii optime a serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor.

 

Website-ul Z TOUR SRL nu colectează intenționat informații ale utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică Z TOUR SRL cu privire la existența unor astfel de date cu caracter personal, Z TOUR SRL va lua toate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor. În cazul în care considerați că prin website-ul Z TOUR SRL au fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: office@ztour-travel.ro.

 

12. Modalitatea de exercitare a drepturilor și de depunere a unei plângeri

 

Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile dvs. prezentate la capitolul 8 vă invităm să contactați Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al Z Tour SRL la adresa de e-mail office@ztour-travel.ro, telefon 0040-744.559.348 sau direct la sediul Z Tour SRL (Cluj-Napoca, str. Anatole France nr 62).

În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

Z Tour SRL, prin intermediul DPO, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul (Z Tour) poate:

  • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
  • fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

De asemenea, Z TOUR SRL are responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.

Dacă petentul s-a adresat Z Tour SRL pentru exercitarea drepturilor recunoscute de GDPR și nu s-a primit răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii de către acesta (în mod excepțional perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator) sau petentul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate face plângere pe adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal însoţită de dovezi. Vezi Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018.  anspdcp@dataprotection.ro  sau https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consimțământul pentru cookie-uri Z-Tour

Pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare, acest website foloseste cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt mici fișiere care sunt utilizate de către website ca să-și amintească informații despre preferințele dvs cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. Prin folosirea cookie-urilor website-ul devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dvs. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati Politica de cookie-uri & Polita de confidentialitate. Continuarea implică acceptarea lor.