REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

 „GIVEAWAY PHUKET 7 NOPȚI”

I. ORGANIZATORUL

Organizatorul Concursului „Giveaway Phuket 7nopți” („Concursul”) sunt: Societatea Z TOUR SRL, cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Anatole France, nr. 62, cod poștal 400463, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J12/283/2002, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO14457429, reprezentată legal prin administrator Ioana Tulai.

Organizatorul este inițiatorul Concursului și își asumă responsabilitatea pentru bunul mers al acestuia, sens în care are inclusiv dreptul de a modifica sau completa Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu obligația de a anunța public modificările și/sau completările aduse, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Promoterii concursului sunt paginile de Instagram @pricopsxcape și @nomadia.travel

II. SCOPUL CONCURSULUI

Scopul concursului este recompensarea clienților cu  7 nopți de cazare la un hotel din Phuket, Thailanda.

III. DURATA CONCURSULUI

Concursul este lansat la data de 05.05.2024 iar persoanele pot să participe până la data de 19.05.2024 inclusiv.

Extragerea la sorți va avea loc în decurs de maxim 48 de ore de la încheierea concursului. Câștigătorul se va anunța pe rețelele sociale ale Organizatorului în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

IV. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Concursul se va desfășura pe rețelele sociale ale Organizatorului: Instagram.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împliniți la data participării.

Condițiile de participare sunt următoarele: follow paginii Z TOUR pe Instagram; follow paginii PRIXCOPSXCAPE pe Instagram; follow paginii NOMADIA.TRAVEL pe Instagram; menționarea a unei persoane într-un comentariu și like postării cu giveaway-ul.

Nu pot participa la Concurs angajații, asociații sau colaboratorii Organizatorilor și nici rudele de gradul I (părinți, copii) și soțul/soția acestora.

 

 

VI. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PREMIUL OFERIT

Câștigătorul concursului se desemnează prin tragere la sorți, prin sistemul randomorg.com Sistemul randomorg.com. este unul utilizat la scară foarte largă și prezintă un grad de încredere foarte ridicat în rândul utilizatorilor. Cu toate acestea, Organizatorul nu își asumă eventualele erori de sistem care ar putea interveni și care nu sunt culpa sa.

PREMIUL 1

Premiul oferit este: 7 nopți de cazare la un hotel de 4 stele din Phuket, Thailanda cu mic dejun inclus oricând în perioada noiembrie-martie cu excepția 20 decembrie 2024 -10 ianuarie 2025.

VII. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

Câștigătorul va fi anunțat pe rețelele sociale ale Organizatorului în maxim 48 de ore de la finalizarea concursului. În acest sens, prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord cu publicarea datelor lor (nume, prenume) pe rețelele sociale ale Organizatorului în cazul în care sunt desemnați câștigători.

Pentru a primi premiul oferit de Organizator, câștigătorul va contacta Organizatorul prin email la adresa marketing@ztour-travel.ro  pentru a comunica datele sale de contact în vederea livrării premiului.

În cazul în care câștigătorul nu îl contactează pe Organizator în termen de maxim 3 zile de la anunțarea câștigătorului sau nu comunică Organizatorului datele solicitate în vederea livrării premiului în termen de 3 zile de la data solicitării sau refuză premiul,  câștigătorul va fi invalidat și se va desemna un nou câștigător, în ordinea următoare a tragerii la sorți.

Dacă premiul nu poate fi acordat nici către următorul câștigător din motivele expuse mai sus, acesta rămâne la Organizator.

VIII. ÎNTRERUPEREA. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă doar pentru durate determinate și/sau va putea înceta doar în caz de forță majoră așa cum este aceasta definită de lege și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul și pe paginile de Facebook și Instagram ale Organizatorului.

Campania poate înceta, poate fi întreruptă sau suspendată oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire în favoarea participanților.

IX. LITIGII

Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de o luna calendaristică de la data încheierii Campaniei, pe adresa Organizatorului. Contestația se va soluționa, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă.

În cazul în care soluționarea diferendelor pe cale amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca.

X. PROTECȚIA DATELOR

În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal aparținând participanților în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 și cu toate prevederile legale incidente în materie. 

Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal, poate transmite date personale pe care participanții le furnizează către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care are stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării Campaniei și a îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Datele personale care se prelucrează în cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, IP, adresa de reședință/domiciliu.

La accesarea site-ului pentru înscriere, sunt colectate automat anumite informații despre dispozitivul participanților, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. 

Scopul pentru care se prelucrează date personale: pentru a face posibilă participarea la Campanie, pentru a face posibilă participarea la extragerea la sorți, pentru a răspunde la posibilele reclamații, pentru a putea livra premiul, pentru fiscalizarea premiului oferit.

Temeiurile prelucrării: prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă participarea la Campanie și acordarea premiilor.

Este posibil ca anumite operațiuni de prelucrare să se desfășoare în baza consimțământului expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale: este durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile. 

Măsuri de securitate a datelor: Organizatorul asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. 

Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care le furnizați:

- dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email marketing@ztour-travel.ro 

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

- dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa marketing@ztour-travel.ro          

- dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. 

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă: 

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; 

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. 

- dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj; 

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

- dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim.

- dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

- dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

-dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. 

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

- dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa marketing@ztour-travel.ro          

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

office@ztour-travel.ro; 0364643000

 

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Campania este adresată exclusiv persoanelor cu vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii în Concurs.

Pentru mai multe detalii legate de politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și de politica de utilizare a cookie-urilor, vă recomandăm să studiați site-ul care găzduiește Campania, respectiv upriserz.ro. Orice operațiune pe care o veți întreprinde pe site se supune politicii de confidențialitate a site-ului.

 

XI. PREVEDERI FINALE

Regulamentul Concursului este disponibil, cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului, pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului. 

Participarea la concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul Organizatorului a Regulamentului în forma actualizată. Participanții au obligația de a verifica varianta la zi a Regulamentului ori de câte de ori accesează pagina Campaniei.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

 

Consimțământul pentru cookie-uri Z-Tour

Pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare, acest website foloseste cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt mici fișiere care sunt utilizate de către website ca să-și amintească informații despre preferințele dvs cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. Prin folosirea cookie-urilor website-ul devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dvs. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati Politica de cookie-uri & Polita de confidentialitate. Continuarea implică acceptarea lor.